Zamknij okno Drukuj dokument

Budowa drogi gminnej Wiejska VII w Dolnej.

 
 

O B W I E S Z C Z E N I E  S T A R O S T Y S T R Z E L E C K I E G O
 

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 

Działając na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721 z późn. zmianami), art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zmianami) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r.)
 

podaję do publicznej wiadomości
 

że w dniu 6 kwietnia 2010r. Starosta Strzelecki wydał na rzecz Gminy Leśnica decyzję administracyjną Nr 2/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej 105880 O ul. Wiejska VII w Dolnej, na działkach nr ew. 109, 106, 105/1 (działka nr 105/1 powstała po podziale działki nr 105 na działki nr 105/1 i 105/2) obręb ewidencyjny Dolna.


 

W terminie 28 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowane strony mogą w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 211 (w godzinach pn.800÷1600, wt.-pt.730÷1530) zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.
 

Obwieszczenie wywiesza się na okres od 15 kwietnia 2010r. do 12 maja 2010r.


 

STAROSTA

JóZEF SWACZYNA


 

 

Podmiot udostępniający: UA
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bożena Malcharczyk
Data wytworzenia: 2010-04-12

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Zofia_Zuzia
Data wprowadzenia:2010-04-12 10:00:33
Opublikował:Zofia_Zuzia
Data publikacji:2010-04-12 10:00:33
Ostatnia zmiana:(brak danych)
Ilość wyświetleń:1853