Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich

Kolorowy pasek

Wydział Dróg Powiatowych

nowa podstrona, dodana 2007-04-04

STAROSTWO POWIATOWE

 

WYDZIAŁ DRÓG POWIATOWYCH

ul. Jordanowska 2

47 – 100 Strzelce Op.

 

Naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych – Andrzej Ful

pokój nr 9

tel. 077 440 17 16

 

Utrzymanie, budowa i nadzór techniczny dróg

pokój nr 8

tel. 077 440 17 15

 

Inwestycje drogowe

pokój nr 10

tel. 077 440 17 17

tel./fax 077 440 17 18

 

e – mail: dp@powiatstrzelecki.pl

 

 

 

 

 

Wydział Dróg Powiatowych realizuje obowiązki Zarządu Powiatu Strzeleckiego jako zarządcy dróg powiatowych wynikające z :

I.                   Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

( tekst jednolity:   Dz. U. Nr 19, poz. 115 z 2007 r. ),

w tym w szczególności:

1.      opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie  o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

2.      opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,

3.      pełnienie funkcji inwestora,

4.      utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,

5.      realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,

6.      przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,

7.      koordynacja robót w pasie drogowym,

8.      wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,

9.      prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów
i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,

10.  sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,

11.  przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,

12.  wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych
i zabezpieczających,

13.  przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

14.  przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,

15.  wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,

16.  dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,

17.  utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,

18.  nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych
i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości,

19.  nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 18 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa,

 

w nawiązaniu do przepisów ustaw i rozporządzeń związanych:

 

 

 

II.             Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

 (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.)

 

III.              Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowywaniu przestrzennym

(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

 

IV.                 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

(Dz. U. Nr 80, poz. 721 z 2003 r. z późn. zm.)

 

V.              Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(Dz. U. Nr 108, poz. 908 z 2005 r. z późn. zm.)

 

VI.           Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(t.j. Dz. U. Nr 261 z 2004 r., poz. 2063)

 

VII.        Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

 (Dz. U. Nr 129, poz. 902 z 2006 r. z późn. zm. )

 

VIII.              Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)

 

IX.                 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(t.j. Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z 2005 r. z późn. zm. )

 

X.              Ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego
( Dz. U. Nr 123, poz. 780 z 1997 r. z późn. zm. )

 

XI.           Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999 r.)

 

XII.        Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 63, poz. 735 z 2000 r.)

 

XIII.        Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

(Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z 2003 r.)

(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

 

 

 

 

 

informację wytworzył(a): Joanna Marut
za treść odpowiada: Joanna Marut
data wytworzenia: 25.04.2007

 

dp@powiatstrzelecki.pl

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna_Marut
Data wprowadzenia:2009-07-07 11:20:01
Opublikował:Joanna_Marut
Data publikacji:2009-07-07 11:20:01
Ostatnia zmiana:2012-11-23 14:38:46
Ilość wyświetleń:16240
POWIAT STRZELECKI
NIP: 756-18-12-928, REGON: 531412651

STAROSTWO POWIATOWE w STRZELCACH OPOLSKICH
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2
tel.: 77 4401 700, faks: 77 4401 701
NIP: 756-17-50-877, REGON: 531412237

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij