Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich

Kolorowy pasek

Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2007

Uchwała Nr IV-51-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2007 roku.pdf

w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego, którego mandat wygasł

Uchwała Nr IV-52-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2007 roku.pdf

w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2007

Uchwała Nr IV-53-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2007 roku.pdf

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na rok 2007

Załącznik nr 1 do Uchwały IV-53-07.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały IV-53-07.pdf

Załącznik nr 3 do Uchwały IV-53-07.pdf

Załącznik nr 4 do Uchwały IV-53-07.pdf

Uchwała Nr IV-54-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2007 roku.pdf

w sprawie zmiany uchwały Nr II/23/06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 06 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego

Uchwała Nr IV-55-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2007 roku.pdf

w sprawie zmiany uchwały Nr II/25/06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 06 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego

Uchwała Nr IV-56-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2007 roku.pdf

w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie powiatu strzeleckiego dodatków do wynagrodzenia i nagród, obowiązującego w roku budżetowym 2007

Uchwała Nr IV-57-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2007 roku.pdf

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/425/06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2006/2007 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu strzeleckiego umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego

Uchwała Nr IV-58-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2007 roku.pdf

w sprawie zaopiniowania planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2007 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Op.

Uchwała Nr IV-59-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2007 roku.pdf

w sprawie zatwierdzenia Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Op.

Uchwała Nr IV-60-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2007 roku.pdf

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Op. umowy dzierżawy nieruchomości

Uchwała Nr IV-61-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2007 roku.pdf

w sprawie wystąpienia Powiatu Strzeleckiego ze Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Uchwała Nr IV-62-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2007 roku.pdf

w sprawie uchwalenia "Programu współpracy powiatu strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2007"

Uchwała Nr IV-63-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2007 roku.pdf

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Strzelcach Op.

Uchwała Nr IV-64-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2007 roku.pdf

w sprawie przyjęcia do wykonania przez Powiat Strzelecki zadania z zakresu administracji rządowej

Uchwała Nr V-65-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lutego 2007 roku.pdf

w sprawie ustanowienia służebności drogowej

Uchwała Nr V-66-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lutego 2007 roku.pdf

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Uchwała Nr V-67-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lutego 2007 roku.pdf

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Op. umowy dzierżawy nieruchomości

Uchwała Nr V-68-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lutego 2007 roku.pdf

w sprawie ustalenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania w roku 2007

Uchwała Nr V-69-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lutego 2007 roku.pdf

zmieniająca Uchwałę Nr IV/52/07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu powiatu strzeleckiego na rok 2007

Uchwała Nr V-70-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lutego 2007 roku.pdf

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2007

Załącznik nr 3 do uchwały Nr V-70-07.pdf

Uchwała Nr VI-71-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 marca 2007 roku.pdf

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Strzelcach Op.

Załącznik do Uchwały nr VI-71-07.pdf

Uchwała Nr VI-72-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 marca 2007 roku.pdf

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Op. umowy dzierżawy nieruchomości

Uchwała Nr VI-73-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 marca 2007 roku.pdf

w sprawie  określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza się w 2007 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała Nr VI-74-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 marca 2007 roku.pdf

zmieniająca uchwałę Nr IV/56/07 Rady Powiatu Strzeleckiego z 31 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie powiatu strzeleckiego dodatków do wynagrodzenia i nagród obowiązującego w roku budżetowym 2007

Uchwała Nr VI-75-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 marca 2007 roku.pdf

w sprawie zaskarżenia Rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Opolskiego dot. uchwały Nr IV/56/07 Rady Powiatu Strzeleckiego z 31 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracęoraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie powiatu strzeleckiego dodatków do wynagrodzenia i nagród obowiazującego w roku budżetowym 2007 

Uchwała Nr VI-76-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 marca 2007 roku.pdf

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie

Uchwała Nr VI-77-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 marca 2007 roku.pdf

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Uchwała Nr VI-78-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 marca 2007 roku.pdf

w sprawie powiadomienia Skarbnika Powiatu Strzeleckiego o obowiązku przedłożenia Radzie Powiatu Strzeleckiego oświadczenia lustracyjnego

Uchwała Nr VI-79-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 marca 2007 roku.pdf

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Leśnica w formie dotacji celowej

Uchwała Nr VI-80-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 marca 2007 roku.pdf

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2007

Załącznik nr 3 do Uchwały nr VI-80-07.pdf

Załącznik nr 11 do Uchwały nr VI-80-07.pdf

Uchwała Nr VII-81-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 kwietnia 2007 roku.pdf

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Strzeleckiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2006

Uchwała Nr VII-82-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 kwietnia 2007 roku.pdf

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za rok 2006 z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Strzelcach Opolskich, dla którego organem założycielskim jest Rada Powiatu Strzeleckiego

Uchwała Nr VII-83-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 kwietnia 2007 roku.pdf

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich umowy dzierżawy nieruchomości

Uchwała Nr VIII-84-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 maja 2007 roku.pdf

w sprawie: 1. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Op. za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.; 2. Pokrycia części strat netto za rok 2002 i 2003 w drodze obniżenia funduszu założycielskiego

Uchwała Nr VIII-85-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 maja 2007 roku.pdf

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego bilnasu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 r.

Załącznik do Uchwały Nr VIII-85-07.pdf

Uchwała Nr VIII-86-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 maja 2007 roku.pdf

w sprawie zaliczenia drogi 1749 O Raszowa - Nakło na odcinku od km 0+828 do km 1+353 długości 525 m do kategorii dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego 

 Załącznik do uchwały nr VIII-86-07.jpg


Uchwała Nr VIII-87-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 maja 2007 roku.pdf

zmieniająca uchwałę Nr VI/73/07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie: określenia zadań realizowaych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza się w 2007 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   

Uchwała Nr VIII-88-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 maja 2007 roku.pdf

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Otmuchów w formie dotacji celowej

Uchwała Nr VIII-89-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 maja 2007 roku.pdf

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2007

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VIII-89-07.pdf

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VIII-89-07.pdf

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr VIII-89-07.pdf

Uchwała Nr IX-90-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 czerwca 2007 roku.pdf

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2007

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IX-90-07.pdf

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr IX-90-07.pdf

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr IX-90-07.pdf

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr IX-90-07.pdf

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr IX-90-07.pdf

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr IX-90-07.pdf

Uchwała Nr X-91-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2007 roku.pdf

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2007 

Załącznik Nr 4 do Uchwały X-91-07.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały X-91-07.pdf

Załącznik Nr 6 a do Uchwały X-91-07.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały X-91-07.pdf

Uchwała Nr X-92-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2007 roku.pdf

zmieniająca Uchwałę Nr IV/56/07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie powiatu strzeleckiego dodatków do wynagrodzenia i nagród obowiązujących w roku budżetowym 2007   

Uchwała Nr X-93-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2007 roku.pdf

w sprawie zamiany nieruchomości

Uchwała Nr X-94-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2007 roku.pdf

w sprawie 1.Przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r. założonego przez jednostkę prowadzącą warsztaty - Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich w Kopcu. 2.Oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem w 2006 r. 

Uchwała Nr X-95-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2007 roku.pdf

zmieniającą Uchwałę Nr XXIV/205/04 z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie zakresu i form informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego za I półrocze danego roku budżetowego 

Załącznik Nr 13 do Uchwały X-95-07.pdf

Załącznik Nr 14 do Uchwały X-95-07.pdf

Uchwała Nr X-96-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2007 roku.pdf

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę obiektu oczyszczalni ścieków przy Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Kadłub

Uchwała Nr X-97-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2007 roku.pdf

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu Strzeleckiego

Uchwała Nr XI-98-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2007 roku.pdf

w sprawie wyrażenia deklaracji przystąpienia Powiatu Strzeleckiego do Spółki Lotnisko Opole/Kamień Śląski Sp. z o.o.

Uchwała Nr XI-99-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2007 roku.pdf

w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu Strzeleckiego o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 roku 

Uchwała Nr XI-100-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2007 roku.pdf

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2007 roku planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich, dla którego organem założycielskim jest Rada Powiatu Strzeleckiego

Uchwała Nr XI-101-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2007 roku.pdf

w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania przez Powiat Strzelecki dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI-101-07.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI-101-07.pdf

Uchwała Nr XI-102-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2007 roku.pdf

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/44/1999 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 marca 1999 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI-102-07.pdf

Uchwała Nr XI-103-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2007 roku.pdf

w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w kategorii zaszeregowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego

Uchwała Nr XI-104-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2007 roku.pdf

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/87/07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza się w 2007 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

Uchwała Nr XI-105-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2007 roku.pdf

w sprawie ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z opłat za pobyt dziecka i osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęło naukę przed osiągnięciem pełnoletności, jeśli przebywa nadal w tej rodzinie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI-105-07.pdf

Uchwała Nr XI-106-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2007 roku.pdf

w sprawie ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ustalenia opłaty rodzicom dziecka, osobie pełnoletniej lub jej rodzicom, a także opiekunom prawnym lub kuratorom, za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI-106-07.pdf

Uchwała Nr XI-107-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2007 roku.pdf

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI-107-07.pdf

Uchwała Nr XI-108-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2007 roku.pdf

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/58/07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie zaopiniowania planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2007 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich

Załączniki do Uchwały Nr XI-108-07.pdf

Uchwała Nr XI-109-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2007 roku.pdf

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI-109-07.pdf

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr XI-109-07.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI-109-07.pdf

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XI-109-07.pdf

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XI-109-07.pdf

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XI-109-07.pdf

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XI-109-07.pdf

Załącznik nr 6 a do Uchwały Nr XI-109-07.pdf

 Załącznik nr 6 b do Uchwały Nr XI-109-07.pdf

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XI-109-07.pdf

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XI-109-07.pdf

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XI-109-07.pdf

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XI-109-07.pdf

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XI-109-07.pdf

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XI-109-07.pdf

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XI-109-07.pdf

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr XI-109-07.pdf

Uchwała Nr XI-110-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2007 roku.pdf

w sprawie planowanych do zgłoszenia do realizacji przez Powiat Strzelecki projektów w ramach poszczególnych programów operacyjnych i określenia wielkości środków na ich realizację pochodzących z budżetu Powiatu Strzeleckiego w latach 2008-2010

Załącznik do Uchwały Nr XI-110-07.pdf

Uchwała Nr XI-111-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2007 roku.pdf

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kolonowskie w zakresie pomocy społecznej

Uchwała Nr XI-112-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2007 roku.pdf

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2007 

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XI-112-07.pdf

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XI-112-07.pdf

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XI-112-07.pdf

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XI-112-07.pdf

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XI-112-07.pdf

Uchwała Nr XI-113-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2007 roku.pdf

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI-113-07.pdf

Uchwała Nr XII-114-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z 24 października 2007 roku.pdf

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/36/06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia tematyki i terminów sesji Rady Powiatu Strzeleckiego na rok 2007

Uchwała Nr XII-115-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 października 2007 roku.pdf

w sprawie powołania komisji doraźnej do aktualizacji Strategii Powiatu Strzeleckiego do roku 2015, przyjętej Uchwałą Nr XXIII/193/04 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia Strategii Powiatu Strzeleckiego do roku 2015 wraz z Planem Rozwoju Lokalnego

Uchwała Nr XII-116-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 października 2007 roku.pdf

w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/103/07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2007 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w kategorii zaszeregowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego 

Uchwała Nr XII-117-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 października 2007 roku.pdf

w sprawie darowizny nieruchomości

Uchwała Nr XII-118-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 października 2007 roku.pdf

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kwidzyńskiego

Uchwała Nr XII-119-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 października 2007 roku.pdf

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2007

Załącznik nr 4 do Uchwały XII-119-07.pdf

Załącznik nr 5 do Uchwały XII-119-07.pdf

Załącznik nr 6 a do Uchwały XII-119-07.pdf

Załącznik nr 6 do Uchwały XII-119-07.pdf

Załącznik nr 7 do Uchwały XII-119-07.pdf

Załącznik nr 10 do Uchwały XII-119-07.pdf

Załącznik nr 11 do Uchwały XII-119-07.pdf

Uchwała Nr XII-120-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 października 2007 roku.pdf

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XII-121-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 października 2007 roku.pdf

w sprawie powiadomienia Skarbnika Powiatu Strzeleckiego o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

Uchwała Nr XIII-122-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 listopada 2007 roku.pdf

w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2007

 Uchwała Nr XIII-123-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 listopada 2007 roku.pdf

w sprawie wyrażenia opinii odnośnie wyłączenia ze struktury Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu Przyszpitalnej Przychodni Ginekologiczno - Położniczej

Uchwała Nr XIII-124-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 listopada 2007 roku.pdf

w sprawie zmiany uchwały Nr XI/107/07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII-124-07.pdf

 Uchwała Nr XIII-125-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 listopada 2007 roku.pdf

w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/103/07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2007 roku w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w kategorii zaszeregowania dla pracowników samorzadowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego

Uchwała Nr XIII-126-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 listopada 2007 roku.pdf

w sprawie powierzenia Gminie Kolonowskie wykonania zadania własnego Powiatu Strzeleckiego pn. "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w Gminie Kolonowskie w sezonach zimowych 2007/2008 i 2008/2009"

Uchwała Nr XIII-127-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 listopada 2007 roku.pdf

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2007

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII-127-07.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII-127-07.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII-127-07.pdf

Uchwała Nr XIV-128 -07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2007 roku.pdf

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2007

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIV-128-07.pdf

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIV-128-07.pdf

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XIV-128-07.pdf

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XIV-128-07.pdf

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XIV-128-07.pdf

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XIV-128-07.pdf

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XIV-128-07.pdf

Uchwała Nr XIV-129-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2007 roku.pdf

w sprawie uchwalenia tematyki i terminów sesji Rady Powiatu Strzeleckiego na 2008 rok

Załącznik do Uchwały Nr XIV-129-07.pdf

Uchwała Nr XIV-130-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2007 roku.pdf

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2008 rok

Załącznik do Uchwały Nr XIV-130-07.pdf

Uchwała Nr XIV-131-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2007 roku.pdf

w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/104/07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2007 roku w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza się w 2007 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 Uchwała Nr XIV-132-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2007 roku.pdf

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/254/2001 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 grudnia 2001 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Strzeleckiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata

Uchwała Nr XIV-133-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2007 roku.pdf

w sprawie uchwalenia  "Programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008" 

Załącznik do Uchwały Nr XIV-133-07.pdf

Uchwała Nr XIV-134-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2007 roku.pdf

w sprawie ustalenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania w roku 2008

Uchwała Nr XIV-135-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2007 roku.pdf

w sprawie uchwalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie powiatu strzeleckiego dodatków do wynagrodzenia i nagród obowiazujacych w roku budżetowym 2008

Uchwała Nr XIV-136-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2007 roku.pdf

w sprawie   zmiany Uchwały Nr IV/58/07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie: zaopiniowania planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2007 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV-136-07.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV-136-07.pdf

Uchwała Nr XIV-137-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2007 roku.pdf

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Leśnica w formie dotacji celowej

Uchwała Nr XIV-138-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2007 roku.pdf

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które niewygasają z końcem roku budżetowego 2007

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV-138-07.pdf

Uchwała Nr XIV-139-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2007 roku.pdf

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Strzeleckiego na 2008 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV-139-07.pdf

Załącznik nr 1 a do Uchwały Nr XIV-139-07.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV-139-07.pdf

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV-139-07.pdf

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIV-139-07.pdf

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIV-139-07.pdf

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XIV-139-07.pdf

Załącznik nr 6 a do Uchwały Nr XIV-139-07.pdf

Załącznik nr 6 b do Uchwały Nr XIV-139-07.pdf

Załącznik nr 6 c do Uchwały Nr XIV-139-07.pdf

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XIV-139-07.pdf

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XIV-139-07.pdf

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XIV-139-07.pdf

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XIV-139-07.pdf

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XIV-139-07.pdf

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XIV-139-07.pdf

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XIV-139-07.pdf

informację wytworzył(a): Rada Powiatu
za treść odpowiada: Rada Powiatu
data wytworzenia: zgodna z datą podjęcia uchwały

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr IV-51-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2007 roku.pdf (57.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IV-52-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2007 roku.pdf (98.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IV-53-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2007 roku.pdf (57.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 do Uchwały IV-53-07.pdf (58kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 do Uchwały IV-53-07.pdf (59.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 do Uchwały IV-53-07.pdf (70.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 do Uchwały IV-53-07.pdf (57.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IV-54-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2007 roku.pdf (58kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IV-55-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2007 roku.pdf (57.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IV-56-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2007 roku.pdf (106.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IV-57-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2007 roku.pdf (59kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IV-58-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2007 roku.pdf (56.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IV-59-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2007 roku.pdf (56kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IV-60-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2007 roku.pdf (60.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IV-61-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2007 roku.pdf (53.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IV-62-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2007 roku.pdf (76.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IV-63-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2007 roku.pdf (56.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IV-64-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2007 roku.pdf (72.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr V-65-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lutego 2007 roku.pdf (56.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr V-66-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lutego 2007 roku.pdf (72.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr V-67-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lutego 2007 roku.pdf (59.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr V-68-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lutego 2007 roku.pdf (62.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr V-69-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lutego 2007 roku.pdf (82.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr V-70-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lutego 2007 roku.pdf (109.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 do uchwały Nr V-70-07.pdf (85.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VI-71-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 marca 2007 roku.pdf (187.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik do Uchwały nr VI-71-07.pdf (65.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VI-72-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 marca 2007 roku.pdf (60.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VI-73-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 marca 2007 roku.pdf (63.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VI-74-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 marca 2007 roku.pdf (64.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VI-75-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 marca 2007 roku.pdf (65.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VI-76-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 marca 2007 roku.pdf (66.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VI-77-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 marca 2007 roku.pdf (64kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VI-78-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 marca 2007 roku.pdf (56.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VI-79-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 marca 2007 roku.pdf (75.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VI-80-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 marca 2007 roku.pdf (123.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 do Uchwały nr VI-80-07.pdf (86kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 11 do Uchwały nr VI-80-07.pdf (86.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VII-81-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 kwietnia 2007 roku.pdf (55.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VII-82-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 kwietnia 2007 roku.pdf (57.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VII-83-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 kwietnia 2007 roku.pdf (59.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VIII-84-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 maja 2007 roku.pdf (63.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VIII-85-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 maja 2007 roku.pdf (60.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik do Uchwały Nr VIII-85-07.pdf (60.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VIII-86-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 maja 2007 roku.pdf (55.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik do uchwały nr VIII-86-07.jpg (255.5kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr VIII-87-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 maja 2007 roku.pdf (68.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VIII-88-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 maja 2007 roku.pdf (73.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VIII-89-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 maja 2007 roku.pdf (120.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VIII-89-07.pdf (88.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VIII-89-07.pdf (95.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr VIII-89-07.pdf (118.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IX-90-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 czerwca 2007 roku.pdf (146.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IX-90-07.pdf (88.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr IX-90-07.pdf (101.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr IX-90-07.pdf (117.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 9 do Uchwały Nr IX-90-07.pdf (72kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 10 do Uchwały Nr IX-90-07.pdf (75.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 12 do Uchwały Nr IX-90-07.pdf (80.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr X-91-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2007 roku.pdf (120.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 do Uchwały X-91-07.pdf (89.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 do Uchwały X-91-07.pdf (101.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 a do Uchwały X-91-07.pdf (93.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 do Uchwały X-91-07.pdf (118.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr X-92-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2007 roku.pdf (77.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr X-93-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2007 roku.pdf (55.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr X-94-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2007 roku.pdf (65.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr X-95-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2007 roku.pdf (59.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 13 do Uchwały X-95-07.pdf (76kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 14 do Uchwały X-95-07.pdf (65.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr X-96-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2007 roku.pdf (58.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr X-97-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2007 roku.pdf (56.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XI-98-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2007 roku.pdf (56.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XI-99-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2007 roku.pdf (56.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XI-100-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2007 roku.pdf (57.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XI-101-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2007 roku.pdf (81.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI-101-07.pdf (68.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI-101-07.pdf (77.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XI-102-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2007 roku.pdf (82.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI-102-07.pdf (66.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XI-103-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2007 roku.pdf (62.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XI-104-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2007 roku.pdf (79.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XI-105-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2007 roku.pdf (79.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI-105-07.pdf (43.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XI-106-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2007 roku.pdf (82.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI-106-07.pdf (54.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XI-107-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2007 roku.pdf (188.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI-107-07.pdf (65.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XI-108-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2007 roku.pdf (81.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załączniki do Uchwały Nr XI-108-07.pdf (123.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XI-109-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2007 roku.pdf (96.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI-109-07.pdf (88.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1a do Uchwały Nr XI-109-07.pdf (103kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI-109-07.pdf (100.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XI-109-07.pdf (86.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XI-109-07.pdf (75.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XI-109-07.pdf (70.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XI-109-07.pdf (76.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 a do Uchwały Nr XI-109-07.pdf (81.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 b do Uchwały Nr XI-109-07.pdf (168kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XI-109-07.pdf (70.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XI-109-07.pdf (70.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XI-109-07.pdf (70.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XI-109-07.pdf (71.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XI-109-07.pdf (81kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XI-109-07.pdf (78.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XI-109-07.pdf (71.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 14 do Uchwały Nr XI-109-07.pdf (72.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XI-110-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2007 roku.pdf (56.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik do Uchwały Nr XI-110-07.pdf (156.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XI-111-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2007 roku.pdf (59.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XI-112-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2007 roku.pdf (137.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XI-112-07.pdf (89.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XI-112-07.pdf (104.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XI-112-07.pdf (122.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XI-112-07.pdf (76.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XI-112-07.pdf (80.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XI-113-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2007 roku.pdf (67.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI-113-07.pdf (54kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XII-114-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z 24 października 2007 roku.pdf (76kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XII-115-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 października 2007 roku.pdf (60.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XII-116-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 października 2007 roku.pdf (80.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XII-117-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 października 2007 roku.pdf (71.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XII-118-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 października 2007 roku.pdf (74.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XII-119-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 października 2007 roku.pdf (154kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 do Uchwały XII-119-07.pdf (90.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 do Uchwały XII-119-07.pdf (104.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 a do Uchwały XII-119-07.pdf (94.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 do Uchwały XII-119-07.pdf (125.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 do Uchwały XII-119-07.pdf (70.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 10 do Uchwały XII-119-07.pdf (76.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 11 do Uchwały XII-119-07.pdf (86.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XII-120-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 października 2007 roku.pdf (93.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XII-121-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 października 2007 roku.pdf (55.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIII-122-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 listopada 2007 roku.pdf (58.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIII-123-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 listopada 2007 roku.pdf (55.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIII-124-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 listopada 2007 roku.pdf (69kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII-124-07.pdf (66.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIII-125-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 listopada 2007 roku.pdf (68.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIII-126-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 listopada 2007 roku.pdf (56.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIII-127-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 listopada 2007 roku.pdf (140.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII-127-07.pdf (88.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII-127-07.pdf (105.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII-127-07.pdf (129kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIV-128 -07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2007 roku.pdf (145kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIV-128-07.pdf (90.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIV-128-07.pdf (105.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XIV-128-07.pdf (123.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XIV-128-07.pdf (72.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XIV-128-07.pdf (76.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XIV-128-07.pdf (86.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XIV-128-07.pdf (80.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIV-129-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2007 roku.pdf (55.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik do Uchwały Nr XIV-129-07.pdf (60kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIV-130-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2007 roku.pdf (56.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik do Uchwały Nr XIV-130-07.pdf (57.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIV-131-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2007 roku.pdf (79.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIV-132-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2007 roku.pdf (58.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIV-133-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2007 roku.pdf (55.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik do Uchwały Nr XIV-133-07.pdf (78kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIV-134-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2007 roku.pdf (62.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIV-135-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2007 roku.pdf (108.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIV-136-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2007 roku.pdf (80.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV-136-07.pdf (109.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV-136-07.pdf (83kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIV-137-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2007 roku.pdf (74.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIV-138-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2007 roku.pdf (61.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV-138-07.pdf (58.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIV-139-07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2007 roku.pdf (95.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV-139-07.pdf (85.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 a do Uchwały Nr XIV-139-07.pdf (97.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV-139-07.pdf (100.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV-139-07.pdf (87.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIV-139-07.pdf (85.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIV-139-07.pdf (96.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XIV-139-07.pdf (112kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 a do Uchwały Nr XIV-139-07.pdf (89.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 b do Uchwały Nr XIV-139-07.pdf (84.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 c do Uchwały Nr XIV-139-07.pdf (101.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XIV-139-07.pdf (70.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XIV-139-07.pdf (71.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XIV-139-07.pdf (73.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XIV-139-07.pdf (76.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XIV-139-07.pdf (82.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XIV-139-07.pdf (82.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XIV-139-07.pdf (95.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojciech_Witoń
Data wprowadzenia:2008-01-08 14:06:43
Opublikował:Wojciech_Witoń
Data publikacji:2008-01-08 14:06:43
Ostatnia zmiana:2008-01-08 14:05:19
Ilość wyświetleń:2363

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij