Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich

Kolorowy pasek

Rejestr Uchwał Rady Powiatu- rok 2014

PLIKI DO POBRANIA ZNAJDUJĄ SIĘ W DOLNEJ CZĘŚCI STRONY

Uchwała Nr XL/420/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na rok 2014;

Uchwała Nr XL/421/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Strzeleckiego

Uchwała Nr XL/422/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 stycznia 2014 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/416/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2014

Uchwała Nr XL/423/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu

Uchwała Nr XL/424/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu i zmiany w budżecie powiatu na rok 2014

Uchwała Nr XLI/425/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie wydelegowania radnych Powiatu Strzeleckiego  do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w kadencji 2014-2017

Uchwała Nr XLI/426/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Strzeleckiego oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata

Uchwała Nr XLI/427/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XLI/428/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie zmiany budżetu i zmiany w budżecie Powiatu na rok 2014

Uchwała Nr XLI/429/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Strzeleckiego

Uchwała Nr XLI/430/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza się w 2014 r. środki PFRON i wysokości środków na ich finansowanie

Uchwała Nr XLII/431/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich

Uchwała Nr XLII/432/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich umowy dzierżawy nieruchomości

Uchwała Nr XLII/433/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich umowy dzierżawy nieruchomości

Uchwała Nr XLII/4434/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich umowy dzierżawy nieruchomości

Uchwała Nr XLII/435/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich umowy dzierżawy nieruchomości

Uchwała Nr XLII/436/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich umowy dzierżawy nieruchomości

Uchwała Nr XLII/437/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich umowy dzierżawy nieruchomości

Uchwała Nr XLII/438/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego

Uchwała Nr XLII/439/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu i zmiany w budżecie powiatu na rok 2014

Uchwała Nr XLIII/440/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Strzeleckim za rok 2013

Uchwała Nr XLIII/441/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 kwietnia 2014 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/417/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zaopiniowania planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2014 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Op.

Uchwała Nr XLIII/442/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego

Uchwała Nr XLIII/443/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie powiatu na rok 2014

Uchwała Nr XLIII/444/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Op. umowy dzierżawy nieruchomości

Uchwała Nr XLIV/445/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania za rok 2013 planu finansowego Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki

Uchwała Nr XLIV/446/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego z siedzibą w Strzelcach Opolskich, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki za okres 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XLIV/447/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie:         1. Przyjęcia rocznego sprawozdania za rok 2013 z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem złożonego przez podmiot prowadzący warsztat – Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z s. w Kopcu 2. Oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem w 2013 roku.

Uchwała Nr XLIV/448/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2013 samorządowej instytucji kultury, dla której Organizatorem jest Powiat Strzelecki – Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Op.

Uchwała Nr XLIV/449/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Op., dla  którego Organizatorem jest Powiat Strzelecki

Uchwała Nr XLIV/450/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Strzeleckiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2013

Uchwała Nr XLIV/451/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie Udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Strzeleckiego

Uchwała Nr XLIV/452/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr XLIV/453/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność DPS w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy

Uchwała Nr XLIV/454/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 maja 2014 roku zmieniająca Uchwałę Nr XLII/431/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w  Strzelcach Opolskich

Uchwała Nr XLIV/455/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

Uchwała Nr XLIV/456/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów szkól oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze

Uchwała Nr XLIV/457/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Strzeleckiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała Nr XLIV/458/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu

Uchwała Nr XLIV/459/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu i zmiany w budżecie powiatu na rok 2014

Uchwała Nr XLIV/460/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich umowy dzierżawy nieruchomości

Uchwała Nr XLV/461/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu strzeleckiego w 2014 roku

Uchwała Nr XLV/462/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Uchwała Nr XLV/463/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 czerwca 2014 roku zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/441/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zaopiniowania planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2014 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Op.

Uchwała Nr XLV/464/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu

Uchwała Nr XLV/465/14Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu i zmiany w budżecie powiatu na rok 2014

 Uchwała Nr XLV/466/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich

Uchwała Nr XLV/467/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Strzeleckiego

Uchwała Nr XLVI/468/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu strzeleckiego

Uchwała Nr XLVI/469/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu i zmiany w budżecie powiatu na rok 2014

Uchwała Nr XLVI/470/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Strzeleckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała Nr XLVI/471/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie           1) zakresu i forma informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego za pierwsze półrocze danego roku budżetowego,

2) zakresu i forma informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy  z dnia 27 sierpnia z 2009 r. o finansach publicznych.

Uchwała Nr XLVI/472/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie przekazania skargi według właściwości

Uchwała Nr XLVI/473/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich

Uchwała Nr XLVII/ 474/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 września 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego za pierwsze półrocze 2014 roku

Uchwała Nr XLVII/475/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 września 2014 roku w sprawie przyjęcia przedstawionej przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych

Uchwała Nr XLVII/476/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 września 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2014 r. planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich

Uchwała Nr XLVII/477/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 września 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania na pierwsze półrocze 2014 r. planu finansowego samorządowej instytucji kultury, dla której Organizatorem jest Powiat Strzelecki – Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Op.

Uchwała Nr XLVII/478/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 września 2014 roku zmieniająca uchwałę Nr XLI/430/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza się w 2014 r. środki PFRON i wysokości środków na ich finansowanie

Uchwała Nr XLVII/479/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 września 2014 roku zmieniająca Uchwałę Nr XLV/463/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zaopiniowania planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2014 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Op.

Uchwała Nr XLVII/480/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 września 2014 roku w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych drogi nr 2276 O ul. Budowlanych w Strzelcach Op. i drogi nr 2277 O ul. Budowlanych – boczna w Strzelcach Op.

Uchwała Nr XLVII/481/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 września 2014 roku w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie planu finansowego Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu na 2015 r.”

Uchwała Nr XLVII/482/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 września 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na procedurę konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich

Uchwała Nr XLVII/483/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 września 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XLVII/484/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2014

Uchwała Nr XLVII/485/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 września 2014 roku w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Strzeleckiego pomocy finansowej Gminie Kolonowskie

Uchwała Nr XLVII/486/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 września 2014 roku w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Strzeleckiego pomocy finansowej Gminie Strzelce Opolskie

Uchwała Nr XLVIII/487/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 października 2014 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2014-2020

Uchwała Nr XLVIII/488/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 października 2014 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu powiatu strzeleckiego

Uchwała Nr XLVIII/489/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 października 2014 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2015 roku

Uchwała Nr XLVIII/490/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 października 2014 roku w sprawie wyrażenia poparcia dla Uchwały Nr XLVI/376/2014 Rady Miejskiej w Oleśnie popierającej działania mające na celu zahamowanie wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego 

Uchwała Nr XLVIII/491/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 października 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Uchwała Nr XLVIII/492/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu strzeleckiego

Uchwała Nr XLVIII/493/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2014

Uchwała Nr XLVIII/494/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 października 2014 roku w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Strzeleckiego pomocy finansowej gminie Leśnica

Uchwała Nr XLVIII/495/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 października 2014 roku w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Strzeleckiego pomocy finansowej gminie Strzelce Opolskie

Uchwała Nr XLVIII/496/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 października 2014 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/416/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2014

Uchwała Nr XLVIII/497/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 października 2014 roku w sprawie udzielenia przez Powiat Strzelecki Szpitalowi Powiatowemu im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich poręczenia spłaty kredytu

Uchwała Nr XLVIII/498/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 października 2014 roku zmieniająca Uchwałę Nr XLII/431/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich

Załączniki

XLVIII-497-14 (140kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVIII-498-14 (111.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XL-420-14 (846.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XL-421-14 (107.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XL-422-14 (130.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XL-423-14 (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XL-424-14 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLI-425-14 (90kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLI-426-14 (536.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLI-427-14 (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLI-428-14 (4.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLI-429-14 (238.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLI-430-14 (203.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLII-431-14 (6.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLII-432-14 (113.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLII-433-14 (113.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLII-434-14 (112.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLII-435-14 (108.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLII-436-14 (111.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLII-437-14 (109.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLII-438-14 (4.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLII-439-14 (3.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLIII-440-14 (6.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLIII-441-14 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLIII-442-14 (436.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLIII-443-14 (3.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLIII-444-14 (116kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLIV-445-14 (188.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLIV-446-14 (208.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLIV-447-14 (191.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLIV-448-14 (156.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLIV-449-14 (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLIV-450-14 (154.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLIV-451-14 (87.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLIV-452-14 (610.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLIV-453-14 (342.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLIV-454-14 (99.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLIV-455-14 (194.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLIV-456-14 (284.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLIV-457-14 (352.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLIV-458-14 (4.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLIV-459-14 (3.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLIV-460-14 (113.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLV-461-14 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLV-462-14 (195.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLV-463-14 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLV-464-14 (4.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLV-465-14 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLV-466-14 (320kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLV-467-14 (217.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVI-468-14 (4.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVI-469-14 (4.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVI-470-14 (167.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVI-471-14 (664.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVI-472-14 (210.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVI-473-14 (294.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVII-474-14 (104.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVII-475-14 (126kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVII-476-14 (140.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVII-477-14 (129.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVII-478-14 (207.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVII-479-14 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVII-480-14 (346.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVII-481-14 (114.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVII-482-14 (263.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVII-483-14 (4.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVII-484-14 (3.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVII-485-14 (118.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVII-486-14 (115.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVIII-487-14 (14.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVIII-488-14 (705.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVIII-489-14 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVIII-490-14 (522.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVIII-491-14 (204.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVIII-492-14 (3.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVIII-493-14 (5.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVIII-494-14 (109.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVIII-495-14 (126.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVIII-496-14 (142.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marianna Michalik
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marianna Michalik
Data wprowadzenia:2016-03-14 14:24:34
Opublikował:Marianna Michalik
Data publikacji:2016-03-14 14:25:33
Ostatnia zmiana:2016-03-14 15:35:58
Ilość wyświetleń:399
POWIAT STRZELECKI
NIP: 756-18-12-928, REGON: 531412651

STAROSTWO POWIATOWE w STRZELCACH OPOLSKICH
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2
tel.: 77 4401 700, faks: 77 4401 701
NIP: 756-17-50-877, REGON: 531412237

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij