Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich

Kolorowy pasek

Zgłoszenie robót budowlanych i rozbiórki

Zgłoszenie robót budowlanych i rozbiórki


Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
listownie:
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
Wydział Architektoniczno-Budowlany
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie
osobiście:
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
Wydział Architektoniczno-Budowlany
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie
pokój 212

Wymagane dokumenty:

 • Zgłoszenie zamiaru wykonania budowy lub robót budowlanych

 • Załączniki:

  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

  • odpowiednie szkice lub rysunki (w zależności od potrzeb),

  • pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami,

  • w przypadku zgłoszenia zamiaru rozbiórki zamiast oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dołączyć zgodę właściciela obiektu na rozbiórkę,

  • do zgłoszenia budowy: wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, stacji transformatorowych, sieci oraz przebudowy stacji transformatorowych, należy dołączyć między innymi - cztery egz. projektu budowlanego oraz decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest wymagana.

 • Pozwolenia wymagają roboty budowlane wykonywane przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków.

 • Przy zgłoszeniu budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany - należy wypełnić druk zgłoszenia PB-4 załączając wymienione w druku dokumenty. Druk zgłoszenia PB-4 oraz druk oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością nie może podlegać modyfikacji.   

    Uwaga: pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora należy złożyć 
    w oryginale lub jako urzędowo (notarialnie) poświadczony odpis.

Dodatkowe informacje

 • Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga:

  • budowa:

   • obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

   • parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80m,

   • płyt do składowania obornika,

   • szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25m3,

   • naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30m3 i wysokości nie większej niż 4,50m,

   • suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21m2

   • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,

   • wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o pow. zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500m2 powierzchni działki,

   • wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianej jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku o powierzchni zabudowy do 35m2 , przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki,

   • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35m2 ,

   • przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50m3 na dobę,

   • zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3,

   • parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa, sytuowanych na obszarze Natura 2000,

   • boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji,

   • miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, sytuowanych na obszarze Natura 2000,

   • zjazdów z dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach,

   • tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu,

   • gospodarczych obiektów budowlanych o pow. zabudowy do 35m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa, sytuowanych na obszarze Natura 2000,

   • obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin,

   • przydomowych basenów i oczek wodnych o pow. do 50 m2,

   • pomostów o długośći całkowitej do 25 m i wys., liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do: cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty; uprawiania wędkarstwa; rekreacji,

   • opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych,

   • instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,

   • sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych,

   • przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych,

   • kanalizacji kablowej.

   • obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. - Prawo geologiczne i górnicze w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów.

   • Ponadto zgłoszenia wymaga budowa ogrodzeń o wys. powyżej 2,20m i wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu:
    -  krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności   
       publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych  
       do rejestru zabytków,
    -  urządzeń o wysokości powyżej 3m na obiektach budowlanych,

   • budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych
     

  • wykonywanie robót budowlanych polegających na:

   • remoncie obiektów budowlanych, na które budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę,

   • przebudowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków

   • dociepleniu budynków o wys. powyżej 12 m i nie wyższych niż 25m, 

   • instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,

   • wykonywaniu i przebudowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,

   • przebudowie sieci gazowych oraz elektroenergetycznych innych niż do 1kV,

   • przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych,

   • budowie kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15 ustawy z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych, w pasie drogowym w ramach przebudowy tej drogi,

   • wykonanie przebudowy ww obiektów.

    Pozwolenia nie wymaga rozbiórka:

  a) budynków i budowli - niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską - o wys. poniżej 8m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości,
  b) obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.
  Rozbiórka obiektów o których mowa w pkt a) wymaga zgłoszenia.

Do wykonywania robót budowlanych objętych zgłoszeniem można przystapić, jeżeli           
w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 2, II piętro, pokój 212 lub telefonicznie
77 4401760, 77 4401761, 77 440 1763.

Druki do pobrania w załączeniu.

Załączniki

zgłoszenie budowy sieci i stacji trafo (46.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zgłoszenie rozbiórki (133.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę (141.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2) (28.3kB) Zapisz dokument  
zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2) (89.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) (60.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościa na cele budowlane (B-3) (23.2kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Zofia Zuzia
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Zofia Zuzia
Data wprowadzenia:2015-10-30 13:24:43
Opublikował:Zofia Zuzia
Data publikacji:2015-10-30 13:32:31
Ostatnia zmiana:2016-12-16 13:47:54
Ilość wyświetleń:1682

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij