Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich

Kolorowy pasek

Rejestr Uchwała Rady Powiatu - rok 2015

PLIKI DO POBRANIA ZNAJDUJĄ SIĘ W DOLNEJ CZĘŚCI STRONY

Uchwała Nr IV/40/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na rok 2015

Uchwała Nr IV/41/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 stycznia 2015 roku zmieniająca Uchwałę Nr II/11/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie:  powołania Komisji Rewizyjnej oraz określenia jej składu osobowego

Uchwała Nr IV/42/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 stycznia 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr II/14/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: określenia składu osobowego i przedmiotu działania Komisji Edukacji

Uchwała Nr IV/43/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 stycznia 2015 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/299/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie: zasad nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Strzeleckiego”

Uchwała Nr IV/44/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2015 roku

Uchwała Nr IV/45/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 stycznia 2015 roku zmieniająca Uchwałę Nr II/16/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie: wyboru członków Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich

Uchwała Nr V/46/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Strzeleckim, Powiatem Kluczborskim a Powiatem Oleskim w sprawie organizowania nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

Uchwała Nr V/47/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości powiatowej położonej w Zawadzkiem przy ul. Opolskiej 2

Uchwała Nr V/48/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich umowy dzierżawy nieruchomości

Uchwała Nr V/49/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu na lata 2015-2018

Uchwała Nr V/50/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2015

Uchwała Nr V/51/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie przekazania skargi według właściwości

Uchwała Nr V/52/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza się w 2015 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i  wysokości środków na ich finansowanie

Uchwała Nr V/53/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lutego 2015 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/223/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej działającemu pod firmą „Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Op.”

Uchwała Nr V/54/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie stanowiska Rady Powiatu Strzeleckiego dotyczącego stosowania przez przedsiębiorców nieuczciwych praktyk rynkowych

Uchwała Nr VI/55/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 marca 2015 roku zmieniająca Uchwałę Nr II/20/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich

Uchwała Nr VI/56/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2015 r.

Uchwała Nr VI/57/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015 – 2017 w Powiecie Strzeleckim

Uchwała Nr VI/58/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania za lata 2013-2014 z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Strzeleckiego na lata 2011-2014”

Uchwała Nr VI/59/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu na lata 2015-2018

Uchwała Nr VI/60/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2015

Uchwała Nr VI/61/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 marca 2015 roku zmieniająca Uchwałę Nr V/52/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza się w 2015 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wysokości środków na ich finansowanie

Uchwała Nr VI/62/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie załatwienia skargi pana Alojzego Gabrysza na Starostę Strzeleckiego

Uchwała Nr VII/63/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Strzeleckim za rok 2014

Uchwała Nr VII/64/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym Powiatu Strzeleckiego przysługują diety

Uchwała Nr VII/65/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Strzeleckiego

Uchwała Nr VII/66/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku zmieniająca Uchwałę Nr VI/56/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2015 r.

Uchwała Nr VII/67/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/336/10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Uchwała Nr VII/68/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku

 w sprawie połączenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Leśnicy z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Leśnicy w Zespół Placówek Oświatowych

Uchwała Nr VII/69/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Strzelce Opolskie nieruchomości stanowiących własności Powiatu Strzeleckiego

Uchwała Nr VII/70/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku zmieniająca Uchwałę Nr III/37/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zaopiniowania planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2015 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Op.

Uchwała Nr VII/71/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego

Uchwała Nr VII/72/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie powiatu na rok 2015

Uchwała Nr VII/73/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie załatwienia skargi na Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

Uchwała Nr VII/74/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich umowy dzierżawy nieruchomości

Uchwała Nr VIII/75/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania za rok 2014 planu finansowego Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki

Uchwała Nr VIII/76/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego z siedzibą w Strzelcach Opolskich, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki za okres 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr VIII/77/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie: 1. Przyjęcia rocznego sprawozdania za rok 2014 z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem złożonego przez podmiot prowadzący warsztat – Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z s. w Kopcu 2. Oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem w 2014 roku

Uchwała Nr VIII/78/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2014 samorządowej instytucji kultury, dla której Organizatorem jest Powiat Strzelecki – Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Op.

Uchwała Nr VIII/79/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Op. dla którego Organizatorem jest Powiat Strzelecki

Uchwała Nr VIII/80/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr VIII/81/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Strzeleckiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014

Uchwała Nr VIII/82/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Strzeleckiego

Uchwała Nr VIII/83/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie powiatu strzeleckiego na rok 2015

Uchwała Nr VIII/84/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie zmiany kwot wydatków na realizację przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

Uchwała Nr VIII/85/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Strzeleckiego

Uchwała Nr VIII/86/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lud odstępowania od ustalenia miesięcznej opłaty rodzicom za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Uchwała Nr VIII/87/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie udzielenia Gminie Jemielnica pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnego wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy – etap V c: ulice Św. Wojciecha, Pułaskiego, droga powiatowa Jemielnica – Gąsiorowice”

Uchwała Nr VIII/88/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 maja 2015 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXX/284/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie powołania samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich” i nadania jej statutu

Uchwała Nr VIII/89/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Strzeleckim a Powiatem Kluczborskim w sprawie organizowania nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

Uchwała Nr IX/90/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Strzeleckim

Uchwała Nr IX/91/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 czerwca 2015 roku  zmieniająca Uchwałę Nr VII/65/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Strzeleckiego

Uchwała Nr IX/92/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 czerwca 2015 roku  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr IX/93/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 czerwca 2015 roku  w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie powiatu strzeleckiego

Uchwała Nr IX/94/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 czerwca 2015 roku  w sprawie udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn.: „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w miejscowości Strzelce Opolskie na wysokości Powiatowego Urzędu Pracy”

Uchwała Nr IX/95/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie powierzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową

X/96/15 zmieniającej Uchwałę Nr III/27/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie: uchwalenia tematyki i terminów sesji Rady Powiatu Strzeleckiego na rok 2015

X/97/15 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich umowy dzierżawy nieruchomości

X/98/15 zmieniającej Uchwałę Nr V/52/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza się w 2015 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wysokości środków na ich finansowanie

X/99/15 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków ich przyznawania

X/100/15 w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze

X/101/15 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu strzeleckiego

X/102/15 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie powiatu na rok 2015

X/103/15 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Strzeleckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

X/104/15 w sprawie ustalenia statutu Domu pomocy społecznej w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy

XI/105/15 w sprawie ustalenia przez Powiat Strzelecki Szpitalowi Powiatowemu im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich poręczenia spłaty pożyczki

XI/106/15 w sprawie przyjęcia „Zintegrowanego Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko – Kozielskiego” realizowanego w ramach projektu pn. "Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego" (KKSOF), który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w "Konkursie dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych" ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

XI/107/15 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie przez Szpital Powiatowy im. Prałata J.Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich przedmiotu najmu osobie trzeciej w podnajem

XI/108/15 w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Strzeleckiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

XI/109/15 w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy oraz dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich

z obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych (wychowawczych, opiekuńczych)

XI/110/15 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu strzeleckiego

XII/111/15 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie powiatu na rok 2015

XII/112/15 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego za pierwsze półrocze 2015 roku

XII/113/15 w sprawie przyjęcia przedstawionej przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych

XII/114/15 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2015 r. planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich

XII/115/15 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2015 roku planu finansowego samorządowej instytucji kultury, dla której Organizatorem jest Powiat Strzelecki – Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Op.

XII/116/15       zmieniającej Uchwałę Nr VII/70/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zaopiniowania planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2015 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Op.

XII/117/15 w sprawie podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla osób usamodzielnionych

XII/118/15 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu strzeleckiego

XII/119/15 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2015

XII/120/15 w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2015 roku

XIII/121/15 w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016”

XIII/122/15 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości

stanowiącej własność Powiatu Strzeleckiego

XIII/123/15 w sprawie powierzenia Gminie Kolonowskie wykonania zadania własnego Powiatu Strzeleckiego pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w Gminie Kolonowskie w sezonie zimowym 2015/2016”

XIII/124/15 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

XIII/125/15 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego

w Strzelcach Opolskich umowy dzierżawy nieruchomości

XIII/126/15 zmieniająca Uchwałę Nr X/98/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie: określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza się w 2015 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wysokość środków na ich finansowanie.

XIII/127/15 w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2015 Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich

XIII/128/15 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2015-2018

XIII/129/15 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie powiatu Strzeleckiego na rok 2015

XIII/130/15 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Strzeleckiego dotyczącego udostępnienia jednostek organizacyjnych Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich do realizacji zadań dydaktycznych

XIII/131/15 w sprawie przystąpienia Powiatu Strzeleckiego jako partnera gminy Leśnica w ramach zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 105930 O ul. Kościelna w Raszowej”.

XIII/132/15 w sprawie:  powołania Kapituły Tytułu „Honorowy Obywatel Powiatu Strzeleckiego”

XIV/133/15 w sprawie rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2016 roku

XIV/134/15 w sprawie wyrażenia woli na przystąpienie do realizacji przedsięwzięcia pn.: „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego

XIV/135/15     w sprawie przystąpienia Powiatu Strzeleckiego jako partnera Gminy Strzelce Opolskie w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulic Karola Miarki, Okrężnej i Krótkiej w Szczepanku”

XIV/136/15 zmieniająca Uchwałę Nr XII/116/15 Rady powiatu Strzeleckiego z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zaopiniowania planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2015 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich

XIV/137/15 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2015-2018

XIV/138/15 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2015

XIV/139/15 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2015

XIV/140/15 w sprawie uchwalenia tematyki i terminów sesji Rady Powiatu Strzeleckiego na rok 2016

XV/141/15 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2016

XV/142/15 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich

XV/143/15 w sprawie przyjęcia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami publicznymi

XV/144/15 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Strzeleckiego nr IX/94/15 z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie powierzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową

XV/145/15 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu strzeleckiego przez inne niż Powiat Strzelecki organy prowadzące, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

XV/146/15 zmieniająca Uchwałę Nr X/98/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza się w 2015 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wysokości środków na ich finansowanie 

XV/147/15 w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2016 roku

XV/148/15 w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 roku

XV/149/15 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2015 - 2018

XV/150/15 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasną z upływem roku budżetowego 2015 oraz określenia ostatecznego terminu ich realizacji w roku budżetowym 2016

XV/151/15 zmieniająca Uchwałę Nr XIV/136/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zaopiniowania planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2015 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Op.

XV/152/15 w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2016

XV/153/15 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2016 - 2019

XV/154/15 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2016 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Op.

Załączniki

Uchwała VIII-89-15 (87kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała IV-40-15 (206.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała IV-41-15 (193.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała IV-42-15 (186.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała IV-43-15 (93.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała IV-44-15 (361.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała IV-45-15 (191.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała V-46-15 (173.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała V-47-15 (181.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała V-48-15 (184.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała V-49-15 (220.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała V-50-15 (851.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała V-51-15 (186kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała V-52-15 (188.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała V-53-15 (186.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała V-54-15 (192.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała VI-55-15 (70.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała VI-56-15 (205.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała VI-57-15 (262.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała VI-58-15 (35.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała VI-59-15 (243.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała VI-60-15 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała VI-61-15 (90.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała VI-62-15 (279.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała VII-63-15 (181.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała VII-64-15 (190.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała VII-65-15 (454.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała VII-66-15 (159.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała VII-67-15 (94.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała VII-68-15 (106.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała VII-69-15 (187.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała VII-70-15 (152.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała VII-71-15 (198.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała VII-72-15 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała VII-73-15 (182kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała VII-74-15 (184.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała VIII-75-15 (118.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała VIII-76-15 (116.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała VIII-77-15 (88.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała VIII-78-15 (114.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała VIII-79-15 (113.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała VIII-80-15 (60.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała VIII-81-15 (111.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała VIII-82-15 (108.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała VIII-83-15 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała VIII-84-15 (139kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała VIII-85-15 (183.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała VIII-86-15 (101.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała VIII-87-15 (189.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała VIII-88-15 (197.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała IX-90-15 (121.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała IX-91-15 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała IX-92-15 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała IX-93-15 (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała IX-94-15 (176.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała X-95-15 (38.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała X-96-15 (36.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała X-97-15 (39.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała X-98-15 (84.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała X-99-15 (272.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała X-100-15 (99.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała X-101-15 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała X-102-15 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała X-103-15 (175.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała X-104-15 (137.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała X-105-15 (49.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XI-106-15 (18.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XI-107-15 (39.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XI-108-15 (130.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XI-109-15 (36.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XI-110-15 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XI-111-15 (844.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XII-112-15 (107.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XII-113-15 (46.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XII-114-15 (51.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XII-115-15 (48.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XII-116-15 (628.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XII-117-15 (91.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XII-118-15 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XII-119-15 (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XII-120-15 (587.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XIII-121-15 (585.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XIII-122-15 (32.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XIII-123-15 (32.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XIII-124-15 (75.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XIII-125-15 (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XIII-126-15 (73.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XIII-127-15 (105.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XIII-128-15 (3.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XIII-129-15 (5.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XIII-130-15 (43.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XIII-131-15 (40.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XIII-132-15 (45.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XIV-133-15 (605.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XIV-134-15 (43.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XIV-135-15 (45.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XIV-136-15 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XIV-137-15 (3.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XIV-138-15 (3.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XV-139-15 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XV-140-15 (102kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XV-141-15 (89.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XV-142-15 (43.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XV-143-15 (39.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XV-144-15 (35.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XV-145-15 (691.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XV-146-15 (60.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XV-147-15 (593.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XV-148-15 (33.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XV-149-15 (3.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XV-150-15 (158.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XV-151-15 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XV-152-15 (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XV-153-15 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XV-154-15 (932.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Iwona Tyslik
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Iwona Tyslik
Data wprowadzenia:2015-06-12 10:25:32
Opublikował:Iwona Tyslik
Data publikacji:2015-06-12 10:27:04
Ostatnia zmiana:2016-03-03 13:13:50
Ilość wyświetleń:1205
POWIAT STRZELECKI
NIP: 756-18-12-928, REGON: 531412651

STAROSTWO POWIATOWE w STRZELCACH OPOLSKICH
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2
tel.: 77 4401 700, faks: 77 4401 701
NIP: 756-17-50-877, REGON: 531412237

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij