Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich

Kolorowy pasek

Rada Powiatu

Kompetencje i uprawnienia Rady. Podstawa prawna działania. Składy osobowe Rady i Komisji.

Rada Powiatu, zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, którego kadencja trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów (art. 9). Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady powiatu określa odrębna ustawa.


Działalność Rady Powiatu jest jawna (art. 8a), a ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Jawność działania organu obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady powiatu i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów powiatu i komisji rady powiatu. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa Statut Powiatu.


Rada Powiatu powołuje Komisje
Rada powołuje stałe i doraźne komisje do określenia zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Komisje podlegają radzie, przedkładają jej plan oraz sprawozdanie z działalności.

Pliki do pobrania:

Statut Powiatu Strzeleckiego

Plan pracy Rady na rok 2016.

 

1.  StanisŁaw Krawiec - Przewodniczący   
      Lista wyborcza: PO

2.  Stefan Szłapa - Wiceprzewodniczący
      Lista wyborcza: MN

3.  Zdzisław Ćwieląg - Wiceprzewodniczący
      Lista wyborcza: PO

4.  Józef Swaczyna - Radny, Starosta   
      Lista wyborcza: MN

5.  Janusz Żyłka - Radny, Wicestarosta  
      Lista wyborcza: PO

6.  Waldemar Gaida - Radny, Członek Zarządu  
      Lista wyborcza: MN

7.  Kazimierz Kubal - Radny, Członek Zarządu 
      Lista wyborcza: PO

8.  Jan Zubek - Radny, Członek Zarządu 
      Lista wyborcza: SZS

9.  Waldemar Bednarek - Radny
      Lista wyborcza - MN

10. Hubert Ibrom - Radny   
       Lista wyborcza: MN

11. Ryszard Nocoń - Radny 
       Lista wyborcza - MN

12. Gizela Szendzielorz - Radna    
       Lista wyborcza: MN

13. Edyta Bem - Radna    
       Lista wyborcza: MN 

14Aleksandra Labus-Gałuszka - Radna  
       Lista wyborcza: PO

15. Dariusz Bolechowski - Radny    
       Lista wyborcza: Spółdzielczy Komitet Wyborców Mała Ojczyzna

16. Piotr Szuba - Radny  
       Lista wyborcza: Spółdzielczy Komitet Wyborców Mała Ojczyzna

17.Jan Bogusz - Radny
      Lista wyborcza: SZS

18. Joachim Szostok - Radny    
       Lista wyborcza: SZS

19. Andrzej Wróbel - Radny   
       Lista wyborcza: SZS 


Wybrane przepisy ustawy o samorządzie powiatowym dotyczące Rady Powiatu

Zgodnie z art. 10 odwołanie rady powiatu przed upływem kadencji następuje w drodze referendum powiatowego. Zasady i tryb przeprowadzania referendum powiatowego określa odrębna ustawa.

Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy (art. 12):
1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
2) wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego,
3) powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, sekretarza powiatu i skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu,
4) stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej,
5) uchwalanie budżetu powiatu,
6) rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu,
7) podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami, 8) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:
a) zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,
f) tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,
g) tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
h) współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,
i) tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
8a) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o których mowa w art. 5,
9) określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
9a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,
9b) uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
9c) uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
9d) dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu,
10) podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,
10a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
11) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.

Uchwały rady i zarządu wg art. 13 powiatu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady (zarządu), w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.
Odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzieleniu absolutorium jest równoznaczne z przyjęciem uchwały o nieudzieleniu zarządowi absolutorium.

Rada powiatu wybiera ze swego grona przewodniczącego i jednego lub dwóch wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym (art. 14). Radny wchodzący w skład zarządu nie może pełnić funkcji, o których mowa powyżej.
Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.
Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady powiatu, w trybie określonym powyżej.
W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji zwykłą większością głosów, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji. Niepodjęcie takiej uchwały w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez radę z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.

Rada powiatu obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego rady powiatu w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał (art. 15). Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. Rada powiatu może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.
Na wniosek zarządu lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady powiatu przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.
Na wniosek starosty przewodniczący rady powiatu jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady powiatu projekt uchwały, jeżeli wnioskodawcą jest zarząd powiatu, a projekt wpłynął do rady powiatu co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady.

Rada powiatu kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu zgodnie z art. 16 powołuje komisję rewizyjną. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 14 ust. 1, oraz będących członkami zarządu.
Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu powiatu i występuje z wnioskiem do rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.
Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę powiatu w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji powoływanych przez radę na podstawie art. 17.

Rada powiatu może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając zgodnie z art. 17 przedmiot ich działania oraz skład osobowy.
Komisje podlegają radzie powiatu w całym zakresie swojej działalności, przedkładają jej swoje plany pracy i sprawozdania z działalności. Radny pobiera diety z tytułu członkostwa w nie więcej niż dwóch komisjach.

Radni mogą tworzyć kluby radnych (art. 18).

Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy rady i komisji powoływanych przez radę, a także zasady tworzenia klubów radnych, zgodnie z art. 19 określa statut. Radni działają zgodnie z zasadami określonymi w przepisach art. 20 - 25.
W szczególności radny nie może brać udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy to jego interesu prawnego. Mandatu radnego powiatu nie można łączyć z:

1. mandatem posła lub senatora,
2. wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody,
3. członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 27 rada powiatu wybiera zarząd powiatu. Kompetencje rady powiatu wobec zarządu powiatu, starosty oraz starostwa powiatowego zostały szerzej omówione na tematycznych stronach poświeconych wymienionym organom oraz stronie dotyczącej urzędu starostwa powiatowego.

Rada powiatu powołuje i odwołuje sekretarza powiatu oraz skarbnika powiatu na wniosek starosty (art. 37). Sekretarz i skarbnik uczestniczą w pracach zarządu powiatu oraz mogą uczestniczyć w obradach rady powiatu i jej komisji z głosem doradczym.

Załączniki

Statut Powiatu Strzeleckiego (454.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Plan pracy Rady na 2016 (200.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Iwona_Tyslik
Data wprowadzenia:2010-01-26 10:23:08
Opublikował:Iwona_Tyslik
Data publikacji:2010-01-26 10:23:08
Ostatnia zmiana:2016-06-02 08:28:19
Ilość wyświetleń:6138

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij